Omgaan met lastige situaties: Bewindvoering – Wat als er een extra speler in het spel is?

Stefaan Van Roey

Conflicten en fustraties ontstaan niet alleen tussen patiënten, bewoners, cliënten of hun families. Soms is er een externe partij in het spel, die handelt in de plaats van de zorgbehoevende. Die extra partij zorgt bij zorgprofessionals vaak voor extra stress. Volgens Stefaan Van Roey, stafmedewerker juridische en ethische thema’s bij Zorgnet-Icuro, kan veel van die stress al weggenomen worden door het begrijpen van het systeem.  

Dat systeem steunt op drie belangrijke concepten binnen de regelgeving:  

Zorgvolmacht:

een document dat een zorgbehoevende opstelt, of laat opstellen door een notaris, op het moment dat die nog bekwaam is, waarin iemand anders aangeduid wordt die voor hem of haar kan optreden op het vlak van financiën en/of zorg als de persoon in kwestie niet meer bekwaam is.  

Bewindvoerder:

als er geen zorgvolmacht voorhanden is, en de bewoner wordt als onbekwaam beschouwd voor bepaalde of alle handelingen, stelt een vrederechter een bewindvoerder aan.  

Wet patiëntenrechten:

als zorgbehoevenden zelf niet (meer) kunnen beslissen om hun patiëntenrechten uit te oefenen, daar ook op voorhand niemand voor aanduidden en er (nog) geen bewindvoerder is aangesteld (of geen van beiden treedt op), voorziet de wet patiëntenrechten een vaste volgorde van wie aangesproken wordt. Een partner, meerderjarig kind, ouder, broer of zus kan dan optreden als verantwoordelijke. Als niemand van hen het doet, of er ontstaat een conflict, wordt een betrokken zorgprofessional aangesteld, die, in multidisciplinair overleg, de belangen van de zorgbehoevende behartigt.  

Als er problemen ontstaan met een bewindvoerder of vertegenwoordiger – je kan ze bijvoorbeeld niet bereiken, of ze handelen niet in het belang van de patiënt – is een gesprek volgens Stefaan de eerste stap. “Praten is belangrijk, zeker rond de vertegenwoordiging binnen patiëntenrechten. En daar betrek je best ook de familie bij.” Als het gaat om bewindvoering, is de vrederechter de volgende stap.  

Maar het belangrijkst is dat vertegenwoordiging, in welke vorm dan ook, en hoe je daar als zorgprofessional mee omgaat, goed is ingebed in de zorgvoorziening. “Alles valt of staat met de structuur en cultuur binnen je organisatie. Die bepaalt hoe je omgaat met patiënten, cliënten of bewoners, de mantel rond die persoon én eventuele vertegenwoordigers of bewindvoerders. De regelgeving is een ding, maar de vrijheid en steun die je binnen je organisatie krijgt, is net zo belangrijk.” 

LEES OOK OP INFUUS:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

REACTIES

Trending

Infuus nieuwsbrief

Straffe verhalen van, door en voor zorgprofessionals – maandelijks in jouw mailbox afgeleverd.